SKOGSBRUK

Produktivt skogsbruk på över 3300 hektar

Fastigheterna som förvaltas av Ryfors Bruk Nedre AB är på ca 3 300 ha produktiv skogsmark. Vi är certifierade enligt PEFC ™. 

Skogsbruk är den primära driftgrenen på Ryfors Bruk Nedre och vår strävan är förutom att ansvarsfullt producera värdefull råvara till skogsindustrin även att gynna, skapa och förstärka naturvärden. Vi har idag ca 180 ha produktiv skogsmark där naturvården är prioriterad och produktionsintressen saknas. 

På fastigheterna finns även ca 250 ha myr (mer eller mindre skogbeklädda) och biotopskydd. I vårt brukande ingår att ta hänsyn till kulturvärden och sociala värden. 

Tall är det dominerande trädslaget tätt följt av gran. Tallen återbeskogar vi huvudsakligen genom självföryngring och/eller såning med förädlat frömaterial. Granen föryngras huvudsakligen genom plantering med så bra plantmaterial som möjligt. Vi har utöver självföryngrade lövskogar bestånd planterade med exv. ek, bok, björk, klibbal, skogslönn och lind. Vi har ca 185 ha med hybridlärk, douglasgran eller sitkagran. 

Vi ser även som vårt mål med skogsbruket att bidra till bättre klimat. Vi är även engagerade i uppförandet av en ny vindkraftverkspark då vi sålde rättigheterna att bygga upp 16 vindkraftverk på vår mark till den tyska koncernen BayWa. Det är dock fortfarande ovisst om och när parken kommer att byggas.

För ytterligare information vänligen kontakta oss på info@ryforsnedre.se.